Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday February 19, 2017

English Service:

The Consequences of Disobedience

Genesis 3 [ESV]


 

Vietnamese Service:

Sống Cho Vinh Hiển Của Chúa – Living For God’s Glory

1 Cô-rinh-tô (1 Corinthians) 10:23-33