Tôi Không Còn Sợ Sự Chết – I Am No Longer Afraid of Death

Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 11:17-27

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 11:25

“I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live.” John 11:25 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân