Thờ Phượng Song Ngữ

Bilingual Worship Service

Sunday, March 22, 2020

(Shelter In Place – Online Worship Service Week #2)

Sứ Điệp Thánh Kinh: “Từng Ngày Một – One Day At A Time”

Gia-cơ (James) 4:13-17

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Ca Thương 3:22-23

“The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.” Lamentations 3:22-23 (ESV)