Worship Service – Missions Sunday – Sunday February 25, 2018

Lòng Thương Xót – Compassion
Mác (Mark) 6:30-44
Mục Sư Giáo Sĩ Đặng Chính