English Service

Finish the Job

Scriptures: Joshua 11: 1-9, 23 [ESV]

Key verse: Joshua 11:23

“So Joshua took the entire land, just as the LORD had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. Then the land had rest from war.”

Speaker: Pastor Tim Nguyen

Tôi Tin – I Believe
Kinh Thánh – Scriptures: Giăng (John) 9:24-38
Câu Gốc – Memory Verse:

“Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.” Giăng 9:38

“He said, Lord, I believe, and he worshiped him.” John 9:38 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân