Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Service – Sunday January 7, 2018

Vietnamese Service

Sự Bảo Vệ của Đức Chúa Trời – The Protection of God
Thi Thiên (Psalm) 46:1-3
Mục Sư Samuel Ông Hiền