Vietnamese Service

Sự Bảo Vệ của Đức Chúa Trời – The Protection of God
Thi Thiên (Psalm) 46:1-3
Mục Sư Samuel Ông Hiền