Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday September 10, 2017

English Service:

Living in the Plan of God
Genesis 48:8-49:33
Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service

Duy Thánh Kinh – Scripture Alone
Gia-cơ (James) 1:19-25
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân