Vietnamese Service
Đưa Người Đến Chúa – Lead Others To Christ
Kinh Thánh – Scriptures: Công Vụ (Acts) 1:4-14
Câu Gốc – Memory Verse:

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Công Vụ 1:8

“But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.” Acts 1:8 (ESV)

Mục Sư Đào Văn Thương