English Service

The Seventh Trumpet

Scripture: Revelation 11:15-19[ESV]

Key verse:

Revelation 11:15

“The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.”

Speaker: Pastor Tim Nguyen

Chúa Sống Trong Tôi – Christ Lives In Me

Kinh Thánh – Scriptures:  Giăng (John) 15:1-11

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20

“I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.” Galatians 2:20 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân