English Service:

The Peace Offering
Scripture: Leviticus 3
Speaker: Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Nô Lệ cho Sự Công Chính – Slavery to Righteousness
Rô-ma (Romans) 6:15-23
Mục Sư Đào Văn Thương