English Service

How To Receive God’s Gifts

Scriptures: Joshua 6 (ESV)

Key verse:

Joshua 6:2

And the LORD said to Joshua, “See, I have given Jericho into your hand, with its king and mighty men of valor.”

Hebrews 11:30

“By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for seven days.”

Speaker: Pastor Tim Nguyen

Các Môn Đồ Đầu Tiên – The First Disciples
Kinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 4:12-25
Câu Gốc – Memory Verse:

“Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Ma-thi-ơ 4:19

“And he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men.” Matthew 4:19 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân