English Service:

The Great Salvation of God
Exodus 14:1-31
Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service

Cảm Tạ Chúa về Tất Cả – Thank God for Everything
2 Tê-sa-lô-ni-ca (2 Thessalonians) 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân