English Service:
The Laws on Immoral Relations
Scripture: Leviticus 18:1-30 (ESV)
Key verse:
Leviticus 18:22 (ESV)
“You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.”
Speaker: Mr. Huy Lê


 

Vietnamese Service
Chỉ Có Một Đường Dẫn Đến Sự Công Bình – Only One Road To Righteousness
Kinh Thánh – Scriptures: Rô-ma (Romans) 10:1-15
Câu Gốc – Memory Verse:
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Rô-ma 10:9-10
“Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.” Romans 10:9-10 (ESV)
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân