Làm Sạch Đền Thờ – Cleansing the Temple
Kinh Thánh – Scriptures: Giăng (John) 2:13-24
Câu Gốc – Memory Verse:

“Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán.” Giăng 2:16

“And he told those who sold the pigeons, Take these things away; do not make my Father’s house a house of trade.” John 2:16 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân