English Service

The Primacy of God’s Promise

Scriptures: Joshua 3 [ESV]

Memory Verse:

Joshua 3:6

Speaker: Mr. Huy Le

Thẩm Quyền Chúa Giê-xu được Xác Định – The Authority of Jesus is Affirmed
Kinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 3:13-17
Câu Gốc – Memory Verse:

“Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Ma-thi-ơ 3:16-17

“And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him; and behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased.” Matthew 3:16-17 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân