Skip to content
Close

Sứ Mạng

Sứ mạng của chúng ta là, bởi ân điển của Chúa, tạo nên một môi trường
để những cá nhân có mối LIÊN HỆ  với Chúa,
TĂNG TRƯỞNG trở nên giống Chúa Giê-xu
và ẢNH HƯỞNG cộng đồng chúng ta với Tình Yêu của Chúa.

 

Những Giá Trị Chính:

Những giá trị chính sau đây là động cơ thực hiện sứ mạng trên.

 

LIÊN HỆ:

Giăng 14:6
– Chúng ta tin rằng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta biết được Ðức Chúa Trời và có mối liên hệ mật thiết với Ngài.
– Chúng ta tin rằng sự liên hệ với Chúa của hội chúng và cá nhân là điều quan trọng thiết yếu.
– Chúng ta tuyên giảng Lẽ Thật của Lời Chúa và áp dụng vào đời sống cá nhân.
– Chúng ta tin rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của đức tin và hành động.
– Chúng ta coi trọng sự thờ phượng Chúa trong sự vui vẻ, phấn khởi và tôn cao Danh Chúa Giê-xu.
– Chúng ta luôn luôn có tấm lòng rộng mở tiếp đón mọi người, không phân biệt tuổi tác, giai cấp.
– Chúng ta tin rằng tất cả mọi người đều có giá trị trước mặt Chúa, cho nên chúng ta cũng quý trọng mọi người.

 

TĂNG TRƯỞNG:

2 Phierơ 3:18
– Chúng ta tin rằng sự tăng trưởng thuộc linh đến từ sự học hỏi và áp dụng Lời Chúa.
– Chúng ta tin rằng sự tăng trưởng thuộc linh cũng đến từ sự thông công trong các nhóm nhỏ.  Nhóm nhỏ là phương tiện hữu hiệu trong sự nâng đỡ và xây dựng đời sống thuộc linh lẫn nhau.
– Chúng ta tin rằng sự tăng trưởng thuộc linh được bày tỏ qua những tấm lòng được Chúa biến đổi và mong ước được thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, tâm thần, linh hồn và sức lực.
– Chúng ta coi trọng quyền năng của sự cầu nguyện và tin rằng sự cầu nguyện là thiết yếu cho các mục vụ, đường hướng phục vụ Chúa và sự tăng trưởng thuộc linh.
– Chúng ta tin rằng gia đình là một mục vụ quan trọng, cho nên gia đình phải được nuôi dưỡng và chăm sóc.
– Chúng ta phát triển đời sống thuộc linh của thanh thiếu niên trong môi trường lành mạnh, yêu thương.
– Chúng ta coi trọng tinh thần hiệp một, làm việc chung và hợp tác để hoàn thành sứ mạng, khải tượng và mục tiêu của Hội Thánh.

 

ẢNH HƯỞNG:

Giăng 13:35
– Chúng ta học tập phục vụ Chúa qua phương cách phục vụ lẫn nhau.
– Chúng ta tạo cơ hội và khuyến khích sự phục vụ Chúa.
– Chúng ta huấn luyện và đào tạo những người lãnh đạo có tâm tình của Ðấng Christ, có khả năng, biết trách nhiệm, vững vàng trong đức tin và làm gương tốt trong sự lãnh đạo.
– Chúng ta tin rằng phục vụ Chúa đòi hỏi sự xuất sắc trong tất cả mọi công việc chúng ta làm.
– Chúng ta tin rằng ân tứ và tài năng phục vụ Chúa phải được liên tục trau giồi.
– Chúng ta bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa một cách thực tiển cho cộng đồng.
– Chúng ta sử dụng một cách khôn ngoan các tài nguyên của Chúa.
– Chúng ta tin rằng người lãnh đạo chịu trách nhiệm với Chúa trước tiên và sau đó là với những người khác.
– Chúng ta tin rằng Chúa coi trọng sự khiêm nhường, sự liêm chính, và phẩm cách giống Chúa trong tất cả mọi lãnh vực của sự phục vụ Chúa.
– Chúng ta khuyến khích tín hữu có nếp sống bày tỏ tình yêu của Chúa Giê-xu.  Ðó là lời chứng tốt đẹp và hữu hiệu nhất: cho gia đình, cho cộng đồng Việt Nam và những cộng đồng khác.
– Chúng ta chú tâm vào sự truyền giảng Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu trong tất cả mục vụ của Hội Thánh.
– Chúng ta tin rằng truyền giảng là mục đích chính của Hội Thánh, nhưng nó không phải là mục đích duy nhất của Hội Thánh.  Chúa truyền dạy: Truyền Giảng và Đào Tạo Môn Đồ phải đi song song với nhau. Ma-thi-ơ 28:19-20: “Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”