Skip to content
Close

Hội Thánh Tin Lành Berryessa
Berryessa Alliance Church

QUAN HỆ mật thIẾT  với Chúa
TĂNG TRƯỞNG trở nên giống Chúa Giê-xu
ẢNH HƯỞNG cộng đồng với Tình Yêu của Chúa

CONNECT with God
GROW to be like Jesus
IMPACT our community with God’s Love

lễ thờ phượng TIếng Anh – ENGLISH WORSHIP SERVICE
SUNDAY, MARCH 26, 2023 | 9:30AM

LỄ THỜ PHƯỢNG TIẾNG VIỆt – vietnamese WORSHIP SERVICE
SUNDAY, MARCH 26, 2023 | 11:15AM

Suy Gẫm Lời Chúa - Devotional

Suy Gẫm Lời Chúa
Daily Devotional

Các Khóa Học - Online Courses

Các Khóa Học Online

Lễ Báp-têm - Baptism

Ghi Danh Lễ Báp-têm
Baptism Registration