Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

Thờ Phượng Tại Nhà Thờ – Onsite (In-Person) Services
Sunday, April 11, 2021
9:30am (PST, California Time)
English Worship Service
In-Person English Service Registration: https://forms.gle/xzEg2e9KrPduk4Rj7

11:15am (PST, California Time)
Vietnamese Worship Service
Ghi Danh Thờ Phượng Tại Nhà Thờ:
https://forms.gle/ssVwDttzrPDjdD3G7

LIVE BROADCAST – English Worship Service
SUNDAY, April 11, 2021 9:30am (PST, California Time)

LIVE BROADCAST – Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật – Vietnamese Worship Service
SUNDAY, April 11, 2021 11:15am (PST, California Time)

Lễ Phục Sinh – Easter Service
SUNDAY, April 4, 2021


Lễ Thương Khó – Good Friday Service
FRIDAY, April 2, 2021


Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, March 28, 2021


Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, March 28, 2021