Live Broadcast - Thờ Phượng Anh Ngữ - English Worship - SUNDAY August 2, 2020 11:15am (PST, California Time)

Live Broadcast - Thờ Phượng Việt Ngữ - Vietnamese Worship - SUNDAY August 2, 2020 11:15am (PST, California Time)

VIDEO: CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG - SUNDAY July 26, 2020

>

Worship Service – Sunday, April 19, 2020

Thờ Phượng Song Ngữ Bilingual Worship Service Sunday, April 19, 2020 (Shelter In Place – Online Worship Service Week #6) Bilingual Sermon: Sự Vững Chắc Trong Thời Điểm Không Chắc Chắn Certainty in Uncertain Times Giăng (John) 16:25-33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong…

Lễ Phục Sinh – Easter Sunday Service – Sunday, April 12, 2020

Lễ Phục Sinh – Easter Worship Service Thờ Phượng Song Ngữ Bilingual Worship Service Sunday, April 12, 2020 (Shelter In Place – Online Sunday Worship Service Week #5)

Lễ Thương Khó – Good Friday Service – Friday, April 10, 2020

Lễ Thương Khó – Good Friday Service Thờ Phượng Song Ngữ Online Bilingual Worship Service Friday, April 10, 2020 (Shelter In Place – Online Sunday Worship Service Week #5)

Worship Service – Sunday, April 5, 2020

Thờ Phượng Song Ngữ Bilingual Worship Service Sunday, April 5, 2020 (Shelter In Place – Online Worship Service Week #4) Sứ Điệp: “Hô-sa-na! Xin Hãy Cứu! Hosanna! Please Save Us!” Bilingual Sermon Mục Sư Nguyễn Thọ Hân Thầy Lê Quốc Huy (Thông Dịch Tiếng Anh) Hô-sa-na! Xin Hãy Cứu! Hosanna! Please Save Us! Giăng (John)…

Chúa Nhật - Sunday:
9:15-9:45am : Prayer Meeting
9:45-11:00am : English Service
10:00-11:00am: Sunday School
11:15-12:30pm : Vietnamese Service


broadcast_w

Mời quý vị tham dự các Lớp Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu lúc 7pm.

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống đầy ý nghĩa trong Chúa Giê-xu?

Mời bạn tham dự Lớp “Tăng Trưởng Đức Tin”

Mỗi Sáng Chúa Nhật từ 10:00am đến 11:00am tại phòng số 5