Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Chào Mừng Quý Vị – Welcome To Berryessa Alliance Church!

LIVE BROADCAST – English Worship Service
SUNDAY, January 16, 2022 9:30am (PST, California Time)

LIVE BROADCAST – Vietnamese Worship Service
SUNDAY, January 16, 2022 11:15am (PST, California Time)


Thờ Phượng Anh Ngữ – English Worship
SUNDAY, January 9, 2022


Thờ Phượng Việt Ngữ – Vietnamese Worship
SUNDAY, January 9, 2022