Skip to content
Close

Thân mời quý tín hữu hoặc con em của quý vị (12 tuổi trở lên) muốn nhận Lễ Báp Têm ghi danh với quý Mục Sư hoặc điền vào phiếu ghi danh phía dưới.
If you are older than 12 and would like to be water baptized, sign up here!

baptism-image

Thánh Lễ Báp-têm được Chúa Giê-xu truyền dạy cho các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 rằng: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.” Khi nhận Thánh Lễ Báp-têm người tin nhận Chúa bày tỏ sự vâng lời Chúa và lễ báp-têm cho chúng ta thấy biểu tượng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Lễ báp-têm không phải là lễ rửa tội hay là điều kiện để nhận được sự cứu rỗi. Thánh Kinh nói rất rõ chỉ có ân điển và huyết của Chúa Giê-xu mới làm cho chúng ta sạch mọi tội lỗi. Thư Ê-phê-sô 1:7 chép: “Ấy là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Chữ báp-têm được nhắc đến gần 100 lần trong Thánh Kinh Tân Ước và theo nguyên văn Hi-lạp có nghĩa là dìm xuống, nhúng xuống hay dầm mình xuống. Trong Thánh Kinh cũng tường thuật nhiều lễ báp-têm và ngay Chúa Giê-xu cũng chịu lễ báp-têm để làm gương cho chúng ta. Thánh Lễ Báp-têm mang những ý nghĩa sau:

Thứ Nhứt: Khi nhận lễ báp-têm chúng ta bày tỏ lòng vâng phục Chúa vì Lễ Báp-têm được chính Chúa Giê-xu truyền dạy trước khi Ngài thăng thiên. Lễ Báp têm không làm cho chúng ta sạch tội nhưng là để bày tỏ tấm lòng vâng phục Chúa.

Thứ Hai: Khi nhận lễ báp-têm chúng ta công khai xưng nhận đức tin của mình. Lời Chúa dạy trong thư Rô-ma 10:9-10 rằng: “Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng nguơi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì nguơi được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”  Đức tin là vấn đề riêng tư giữa mỗi nguời với Chúa, nhưng chúng ta phải bày tỏ đức tin đó cho những người chung quanh đều biết. Chúa Giê-xu phán: “Ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.” Chúa Giê-xu đã chịu chết tỏ tường trước mặt mọi người trên cây thập tự, chúng ta cũng cần công khai bày tỏ đức tin của mình cho mọi người đều biết. Công khai xưng nhận đức tin trong thánh lễ Báp-têm là bằng chứng cụ thể của đức tin thật. Chúng ta khẳng định về sự chấp nhận, ký thác, cam kết và tôn thờ của chúng ta đối với Chúa.

Thứ Ba: Khi nhận lễ báp-têm chúng ta đồng chết và đồng sống với Chúa. Thánh Kinh thư Rô-ma 6:3-5 dạy: “Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Giê-xu là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Giê-xu nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Khi một người dầm mình dưới nước trong thánh lễ báp-têm, điều đó tượng trưng cho việc chết và chôn đời sống tội lỗi cũ. Khi ra khỏi nước tượng trưng cho việc bước vào một đời sống mới. Nước của lễ báp-têm không rửa tội hay chôn tội nhưng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và nhắc người nhận lễ báp-têm nhớ rằng mình đã chết con người cũ và từ nay sống đời sống mới.

Bởi vậy, khi nhận thánh lễ báp-têm chứng tỏ chúng ta: Vâng lời Chúa dạy, công khai cho mọi người biết về đức tin của chính cá nhân chúng ta nơi Chúa và quyết tâm chết đời sống tội lỗi cũ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Thánh lễ báp-têm được các hội thánh cử hành cho tân tín hữu đã chứng tỏ lòng tin Chúa và học xong lớp Giáo Lý Căn Bản, hoặc các con em trong gia đình tín hữu bày tỏ lòng tin Chúa, tuổi từ 12 trở lên.

Chúng tôi vừa trình bày cùng quý tín hữu ý nghĩa của Lễ Báp-têm. Chúng tôi ước mong quý vị tân tín hữu và con em của quí tín hữu từ 12 tuổi trở lên sẽ tiếp nhận lễ báp-têm do hội thánh tổ chức để nhận được sự vui tuơi, hớn hở bước đi với Chúa Phục Sinh như vị hoạn quan Ê-thi-ô-pi đã kinh nghiệm sau khi chịu phép báp-têm được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:39: “Khi ở dưới nước lên thì hoạn quan vui vẻ hớn hở tiếp tục lên đường…”.

Kính chúc quý vị có một cuộc sống thuộc linh sung mãn trong tình yêu của Chúa.