English Service:
A Life of Discipline and Faithful Service
Scripture: Numbers 8:5-22
Key verse: Numbers 8:10-11
“When you bring the Levites before the LORD, the people of Israel shall lay their hands on the Levites, 11 and Aaron shall offer the Levites before the LORD as a wave offering from the people of Israel, that they may do the service of the LORD.”
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service
Mặc Lấy Đức Chúa Jêsus Christ – Put On The Lord Jesus Christ
Kinh Thánh – Scriptures: Rô-ma (Romans) 13:11-14
Câu Gốc – Memory Verse:
“Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” Rô-ma 13:14
“But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.” Romans 13:14 (ESV)
Mục Sư Đào Văn Thương