Hiểu Rõ và Biết Chắc Mình Được Tái Sanh – Understand and Be Sure You Are Born Again
Kinh Thánh – Scriptures: Giăng (John) 3:1-10
Câu Gốc – Memory Verse:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.” Giăng 3:5

“Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.” John 3:5 (ESV)

Mục Sư Đào Văn Thương