English Service:

Sharing the Lamb
Exodus 12:1-13
Pastor Tim Nguyen

 

Vietnamese Service

Duy Thiên Chúa Được Tôn Vinh – Glory To God Only
Rô-ma (Romans) 11:33-36
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân