Bilingual Christmas Worship Service

Tình Yêu Vĩnh Cửu Của Chúa – God’s Everlasting Love
1 Giăng (1 John) 4:7-16
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân