Thanksgiving Worship Service

Lý Do Cảm Tạ Chúa – Reasons to Give Thanks to God
Xuất Ê-díp-tô-ký (Exodus) 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thọ Tuyên