Vietnamese Service

Tấm Lòng Nhân Ái Của Người Cha – The Father’s Love
Kinh Thánh – Scriptures: Lu-ca (Luke) 15:20-24
Câu Gốc – Memory Verse:
“Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.” Lu-ca 15:20
“And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him.” Luke 15:20 (ESV)
Mục Sư Đào Văn Thương