English Service:

Understanding God’s Purpose
Genesis 45:16 – 47:31
Pastor Tim Nguyen

 

Vietnamese Service

Cách Thế Gian Tấn Công Hội Thánh – How the World Tries to Attack our Church
Đa-ni-ên (Daniel) 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Sĩ Thuận