English Service:

Building the Tabernacle
Exodus 35:10-35 (ESV)
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Xưng Công Bình bởi Đức Tin – Justification by Faith
Rô-ma (Romans) 3:21-31
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân