English Service

The Promise of Restoration

Scriptures: Deuteronomy 29:22 – 30:10 [ESV]

Memory Verse:

Deuteronomy 30:6

And the LORD your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the LORD your God with all your heart and with all your soul, that you may live.

Speaker: Mr. Huy Le

Vị Vua Đã Đến và Sẽ Đến – The King Has Come and Is Coming
Kinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 21:1-11
Câu Gốc – Memory Verse:

“Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa.” Ma-thi-ơ 27:37

“And over his head they put the charge against him, which read, This is Jesus, the King of the Jews.” Matthew 27:37 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân