English Service:

Sacrifice as an act of Worship
Scripture: Leviticus 7:28-38
Speaker: Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Giải Thoát khỏi Xác Thịt – Deliverance from the Flesh
Rô-ma (Romans) 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân