English Service:

Tabernacle Filled with God’s Glory
Exodus 39:1-40:38 (ESV)
Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Ích Lợi của Sự Xưng Công Bình – The Benefits of Justification
Rô-ma (Romans) 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân