English Service

The Basis of God’s Judgement

Scripture: Romans 2:12-16 (ESV) [ESV]

Key verse:

“For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified.”

Romans 2:13 (ESV)

Mr. Huy Le

Sống Chân Thật – Be Honest

Kinh Thánh – Scriptures:  Công Vụ (Acts) 5:1-11

Câu Gốc – Memory Verse: 

“Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.”

1 Giăng 1:6

“If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.”

1 John 1:6 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân