English Service:

The Means of the Wisdom of God
Exodus 18:1-27
Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Lên Ngôi Hoàng Hậu
Ê-xơ-tê (Esther) 2:8-18
Mục Sư Hồ Xuân Phước