English Service:

Set Apart for the Work of God
Exodus 28:6-38 (ESV)
Mr. Huy Le


 

Vietnamese Service

Cơn Thịnh Nộ Của Chúa – The Wrath of God
Rô-ma (Romans) 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân