Cách Đối Phó với Sự Cám Dỗ – How to Respond to Temptation
Kinh Thánh – Scriptures: Ma-thi-ơ (Matthew) 4:1-11
Câu Gốc – Memory Verse:

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Ma-thi-ơ 4:10

“Then Jesus said to him, Be gone, Satan! For it is written,You shall worship the Lord your God and him only shall you serve.” Matthew 4:10 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân