Thờ Phượng Song Ngữ

Bilingual Worship Service

Sunday, April 5, 2020

(Shelter In Place – Online Worship Service Week #4)

Sứ Điệp: “Hô-sa-na! Xin Hãy Cứu! Hosanna! Please Save Us!”

Bilingual Sermon

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân

Thầy Lê Quốc Huy (Thông Dịch Tiếng Anh)

Hô-sa-na! Xin Hãy Cứu! Hosanna! Please Save Us!

Giăng (John) 12 : 12-19

“Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” Giăng 12 : 13

“Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel!” John 12 : 13 (ESV)