English Service:

The Great I AM
Exodus 3:1-22, 4:21-23 (ESV)
Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service

Trở Về Nguồn – Back To The Source
Nê-hê-mi (Nehemiah) 8:1-8
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân