English Service:

Renewed Calling by God
Exodus 5:1-23
Pastor Tim Nguyen

 

Vietnamese Service

Thánh Kinh và Truyền Thống – Scripture and Tradition
Ma-thi-ơ (Matthew) 15:1-20
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân