English Service

The Inheritance of the Faithful

Scriptures: Joshua 14:6-15 (ESV)

Key verse: Joshua 14:8 (ESV)

“But my brothers who went up with me made the heart of the people melt; yet I wholly followed the Lord my God.”

Speaker: Mr. Huy Le

Chúa Giê-xu Ban Cho Chúng Ta Nước Sống – Jesus Offers Us Living Water 
Kinh Thánh – Scriptures: Giăng (John) 4:1-15
Câu Gốc – Memory Verse:

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: ‘Hãy cho ta uống’ là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.” Giăng 4:10

“Jesus answered her, If you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, ‘Give me a drink,’ you would have asked him, and he would have given you living water.” John 4:10 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân