English Service:
The Appointment of Atonement of the Lord
Scripture: Leviticus 23:23-36 (ESV)
Key verse:
Leviticus 18:22 (ESV)
Leviticus 23:27 (ESV) – “Now on the tenth day of this seventh month is the Day of Atonement. It shall be for you a time of holy convocation, and you shall afflict yourselves and present a food offering to the Lord.”
Speaker: Mr. Huy Le

Vietnamese Service
Khiêm Nhường Thật – True Humility
Kinh Thánh – Scriptures: Rô-ma (Romans) 12:1-8
Câu Gốc – Memory Verse:
“Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” Rô-ma 12:3
“For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.” Romans 12:3 (ESV)
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân