English Service

God Is Light

Scriptures: 1 John 1:5-10 (ESV)

Key verse:

1 John 1:5

This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.

Speaker: Pastor Tim Nguyen

Hãy Cứ Ở Trong Ta – Abide In Christ
Kinh Thánh – Scriptures: 1 Giăng (1 John) 4:11-16
Câu Gốc – Memory Verse:

“Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.” 1 Giăng 4:12b

“If we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.” 1 John 4:12b (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân