Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday October 15, 2017

English Service:

God’s Purpose in Catastrophe
Exodus 7:14-8:15
Mr. Huy Le

 

Vietnamese Service

Mục Tiêu Của Đời Sống – The Goal of Life
Thi-Thiên (Psalm) 119:9-16
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân