Thờ Phượng Song Ngữ

Bilingual Worship Service

Sunday, March 29, 2020

(Shelter In Place – Online Worship Service Week #3)

Bilingual Sermon: “Tin Lành Lan Truyền – The Contagious Gospel”

1 Tê-sa-lô-ni-ca (1 Thessalonians) 1:2-10

“Vì Phúc Âm chúng tôi đã truyền cho anh chị em không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng quyền năng, nhờ Đức Thánh Linh và đầy lòng tin quyết. Anh chị em biết rõ, khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã sống như thế nào để lợi ích cho anh chị em.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 (BDM)

“Because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake.” 1 Thessalonians 1:5 (ESV)