English Service

Our Promise Keeping God

Scriptures: Joshua 17:1-6 (ESV)

Key verse: Joshua 17:6 (ESV)

“The daughters of Manasseh received an inheritance along with his sons. The land of Gilead was allotted to the rest of the people of Manasseh.”

Speaker: Mr. Huy Le

Chúa Giê-xu Có Lời của Sự Sống Đời Đời – Jesus Has The Words of Eternal Life
Kinh Thánh – Scriptures: Giăng (John) 6:66-71
Câu Gốc – Memory Verse:

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” Giăng 6:68-69

“Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God.” John 6:68-69 (ESV)

Mục Sư Nguyễn Thọ Hân