English Service:

The Altar of Sacrifice
Exodus 38:1-7; Hebrews 9:11-14 (ESV)
Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Bằng Chứng của Sự Xưng Công Bình bởi Đức Tin – Proof of Justification by Faith
Rô-ma (Romans) 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân