English Service:
Keeping What Is Holy, Holy
Scripture: Leviticus 10:1-20
Speaker: Pastor Tim Nguyen


 

Vietnamese Service

Đau Đớn Hiện Tại và Vinh Hiển Tương Lai – Present Sufferings and Future Glory
Rô-ma (Romans) 8:18-25
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân