Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday October 22, 2017

English Service:

The Finger of God
Exodus 8:16-19
Pastor Tim Nguyen

 

Vietnamese Service

Nhờ Ân Điển, Bởi Đức Tin – By Grace, Through Faith
Ê-phê-sô (Ephesians) 2:1-10
Mục Sư Đào Văn Thương