Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Lễ Thương Khó – Good Friday Service – Friday, April 10, 2020

Lễ Thương Khó – Good Friday Service

Thờ Phượng Song Ngữ

Online Bilingual Worship Service

Friday, April 10, 2020

(Shelter In Place – Online Sunday Worship Service Week #5)