Thờ Phượng Song Ngữ

Bilingual Worship Service

Sunday, April 19, 2020

(Shelter In Place – Online Worship Service Week #6)

Bilingual Sermon: Sự Vững Chắc Trong Thời Điểm Không Chắc Chắn Certainty in Uncertain Times

Giăng (John) 16:25-33

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” Giăng 16:33

“I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.” John 16:33 (ESV)