Hội Thánh Tin Lành Berryessa, San Jose, California

Worship Services – Sunday July 16, 2017

English Service:

Touched by God

Genesis 32:22-32 (ESV)


Vietnamese Service:

Thái Độ Có Chủ Đích – Missional Attitude

Phi-líp (Philippians) 2:1-11