Bilingual Worship Service – Xuân Mậu Tuất – Sunday February 18, 2018

Xuân Yêu Thương – The Spring of Love
Nhã Ca (Song of Songs) 2:10-14
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân