Thờ Phượng Song Ngữ

Bilingual Worship Service

Sunday, March 15, 2020 (Shelter In Place – Online Worship Service Week #1)

Sứ Điệp: “Sợ Hãi hay Đức Tin – Fear or Faith”

Thi Thiên (Psalm) 91

“Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa.” Thi Thiên 91:5-6

“You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday.” Psalm 91:5-6 (ESV)